Na podstawie art. 8 ust. 1, 3 i 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.), Spółka WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, zwana dalej także: „WINNICA” lub „Organizator”, publikuje niniejszy regulamin określający zasady funkcjonowania modułu rezerwacyjnego usługi enoturystycznej oferowanej za pośrednictwem serwisu internetowego należącego do Organizatora dostępnego pod adresem: winnicasrebrnagora.pl/zwiedzanie

Przed skorzystaniem z modułu rezerwacyjnego należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizator za pośrednictwem prowadzonego przez niego serwisu internetowego dostępnego pod adresem: https://winnicasrebrnagora.pl/ umożliwia jego użytkownikom skorzystanie z internetowego modułu rezerwacji usługi enoturystycznej.
 2. Korzystanie z modułu rezerwacyjnego jest nieodpłatne, dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.
 3. Korzystanie z modułu rezerwacyjnego wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem użytkownika a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej.
 4. Materiały reklamowo-promocyjne udostępniane przez Organizatora nie stanowią oferty, a zaproszenie do zawarcia umowy i mają charakter wyłącznie informacyjny.

§2. Usługa enoturystyczna

 1. Usługa enoturystyczna polega na oprowadzeniu przez przewodnika po terenie winnicy należącej do Organizatora (Winnica Srebrna Góra, ul. Aleja Konarowa 1, 30-248 Kraków), któremu towarzyszy prelekcja związana z historycznymi i geograficznymi aspektami uprawy winorośli na Srebrnej Górze oraz degustacja komentowana pięciu rodzajów win wyprodukowanych w Winnicy Srebrna Góra.
 2. Degustacja win odbywa się pod zadaszeniem, w pawilonie enoturystycznym lub bezpośrednio na terenie uprawnym winorośli.
 3. Łączny czas trwania usługi to około 1,5 h.
 4. Usługobiorcami usługi enoturystycznej mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, jednakże dzieci oraz małoletni mogą towarzyszyć osobom dorosłym (rodzicom lub opiekunom) w czasie trwania usługi (dzieci oraz małoletni nie zostaną poczęstowani winem w czasie degustacji). Za dzieci do lat 18 opłata nie jest pobierana.

§3. Cena usługi enoturystycznej

 1. Cena oferowanej usługi enoturystycznej wynosi 90 zł brutto (cena zawiera podatek VAT) i zawiera w sobie następujące koszty: cenę degustacji pięciu rodzajów win, oprowadzania, przewodnika i wody dla przeczyszczenia kubków smakowych.

§4. Korzystanie z modułu rezerwacyjnego, wymagania techniczne

 1. W celu dokonania rezerwacji usługi enoturystycznej za pośrednictwem modułu rezerwacyjnego należy skorzystać z Formularza Rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://winnicasrebrnagora.pl/checkout/
 2. W Formularzu Rejestracyjnym należy:
  • dokonać wyboru terminu świadczenia usługi z uwzględnieniem daty oraz godziny,
  • podać swoje dane osobowe niezbędne do dokonania prawidłowej rezerwacji usługi tj. imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail,
  • zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować wszystkie jego postanowienia,
  • zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy,
  • dokonać płatności za wybraną usługę.
 3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez Usługobiorcę.
 4. Z chwilą poprawnego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego, złożenia potwierdzeń oraz oświadczeń, a także dokonania płatności rezerwacja usługi enoturystycznej zostaje dokonana i tym samym, zostaje zawarta umowa rezerwacji.

§5. Administrator danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Usługobiorców w związku z korzystaniem przez nich z modułu rezerwacyjnego odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO” oraz ustawą o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administratorem Danych Osobowych przekazywanych za pośrednictwem modułu rezerwacyjnego jest Spółka WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie ul. Aleja Konarowa 1, 30-248 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000324122, REGON: 120857970, NIP: 6772325490.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy w zakresie rezerwowanej usługi enoturystycznej. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Usługobiorcy w tym zakresie, podstawy przetwarzania danych oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych są przekazywane Usługobiorcom w klauzuli informacyjnej w momencie przekazywania przez nich danych osobowych (przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego), a następnie w każdej chwili dostępne są dla Usługobiorców w serwisie internetowym Organizatora pod adresem: https://winnicasrebrnagora.pl/klauzula-informacyjna/

§6. Informacje o plikach cookies

 1. W ramach funkcjonowania Modułu rezerwacyjnego, nie są zbierane w sposób automatyczny żadne informacje, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Modułu rezerwacyjnego zwiększając jego funkcjonalność. Szczegółowe informacje w zakresie plików cookies oraz możliwości uniemożliwienia ich przechowywania zostały wskazane w tym miejscu.[MSDS_KB1] 

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy rezerwacji usługi enoturystycznej nie przysługuje Usługobiorcy zgodnie z art. 38 pkt 12) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 2. Powyższy przepis stanowi, iż jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi w przypadku m.in. umów o świadczenie usług w zakresie gastronomii oraz usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub kulturalnymi to prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość konsumentowi nie przysługuje, co ma miejsce w przypadku przedmiotowej usługi rezerwacji usługi enoturystycznej.

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje w zakresie działania modułu rezerwacyjnego mogą być zgłaszane Organizatorowi zarówno w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pr@winnicasrebrnagora.pl lub w formie pisemnej na adres: WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Konarowa 1, 30-248 Kraków.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 3. nazwę/imię i nazwisko Usługobiorcy;
 4. adres siedziby/zamieszkania Usługobiorcy;
 5. przedmiot reklamacji;
 6. uzasadnienie merytoryczne oraz formalne reklamacji;
 7. oczekiwania Usługobiorcy wobec Organizatora.
 8. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 2.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2020 r.
 2. Usługobiorcy mają dostęp do niniejszego Regulaminu pod adresem https://winnicasrebrnagora.pl/regulamin
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują moc wiążącą.
 5. Do wszelkich spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcy, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce, chyba, że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Organizator wskazuje następujące dane kontaktowe:

WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Aleja Konarowa 1
30-248 Kraków
tel. 664 050 232
adres e-mail: winnica@winnicasrebrnagora.pl