ZWIEDZANIE ORAZ DEGUSTACJA
Winnica Srebrna Góra

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), chcielibyśmy przekazać Pani/Panu kilka ważnych informacji.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem, który decyduje O środkach i celach przetwarzania danych osobowych jest WINNICA SREBRNA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleja Konarowa 1, 30-248 Kraków, KRS: 0000324122, REGON: 120857970, NIP: 6772325490, tel. 664 050 232, e-mail: winnica@winnicasrebrnagora.pl (dalej: „Administrator” lub „WINNICA”). Może Pani/Pan skontaktować się ze Administratorem w następujących formach: w formie pisemnej poprzez skierowanie pisma na powyżej wskazany adres siedziby Administratora, w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie powyżej wskazanego adresu e-mail, w formie telefonicznej poprzez wykorzystanie powyżej wskazanego numeru telefonu.  
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W WINNICY nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych z uwagi na brak występowania przesłanek wskazanych w art. 37 ust. 1 RODO determinujących jego obligatoryjne wyznaczenie. W związku z powyższym, w zakresie wykonywania swoich praw może Pani/Pan kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.  
PODSTAWA PRAWNA, CELE, ZAKRES PRZETWARZANIA
Przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie następujących przepisów RODO: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w zakresie realizacji usługi zwiedzania WINNICY oraz degustacji win,art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, a także na prowadzeniu marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług.
Podstawą prawną jest również Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być nasi pracownicy, podmioty z nami współpracujące, takie, jak np.: księgowość, dostawca usług IT, bank, podmiot realizujący wysyłki, organy publiczne.  
OKRES I ZAKRES PRZECHOWYWANIA
Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania umowy tj. do momentu zakończenia trwania usługi, a po rozwiązaniu umowy przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Ponieważ Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu na zasadach określonych w art. 21 RODO. Informujemy, iż nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraj spoza UE i EOG). Jednak w przypadku przekazania Pani/a danych do państw trzecich, będziemy stosować odpowiednie instrumenty prawne zapewniające bezpieczeństwo Pani/a danych.  
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W każdej chwili ma Pani/Pan prawo: uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (art. 15 RODO), żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (art. 16 RODO), żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (art. 17 RODO),żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przeniesienia danych,przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
Ma Pani/Pan także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w art. 21 RODO, w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartych na art. 6 ust. 1 lit. e lub f) RODO.
Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  
PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji i nie stosujemy profilowania w odniesieniu do Pani/Pana danych.
DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonania umowy, w tym zwiedzania naszej WINNICY i degustacji win.