Realizując obowiązek nałożony na Administratora Danych Osobowych informuję, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Winnica Srebrna Góra, tel. 728 431 898, email: winnica@winnicasrebrnagora.pl
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda.
3. Twoje dane przetwarzamy w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym dostępnym na naszej stronie internetowej.
4. Twoje dane w możemy przekazać podmiotom współpracującym (takim, jak np. IT, podwykonawcy, partnerzy).
5. Informujemy, że nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).
6. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, to znaczy do czasu udzielenia odpowiedzi lub rozwiązania sprawy związanej z zadanym pytaniem. Po tym okresie dane zostaną usunięte.
7. Masz prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także możesz zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie.
8. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w odniesieniu do Twoich danych.
9. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożliwością kontaktowania się z Tobą w celu udzielenia stosownych informacji lub odpowiedzi na pytanie objętych treścią wysłanego przez Ciebie zapytania.
11. Możesz wycofać udzieloną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed jej cofnięciem.